LA 韩裔区过去发生过类似惨案,欠债的父亲在家人睡着之后杀*****,老婆和几个孩子。

来源: 2017-01-29 20:16:35 [] [博客] [旧帖] [给我悄悄话] 本文已被阅读: 次 (56 bytes)

陈某一定认为他儿子逃不过一劫。

加跟帖:

  • 笔名:      密码: 保持登录状态一个月,直到我退出登录。
  • 标题:
  • 内容(可选项): [所见即所得|预览模式] [HTML源代码] [如何上传图片] [怎样发视频] [如何贴音乐]
回到顶部