flora grand hotel 在Deira center 这边,周围有很多当地非常有名餐馆

来源: 2015-10-16 13:01:25 [] [博客] [旧帖] [给我悄悄话] 本文已被阅读: 次 (26 bytes)
回答: 迪拜酒店推荐锐意坦荡2015-10-14 12:32:38

交通也不错

所有跟帖: 

Deira center 地区治安好吗?多谢! -锐意坦荡- 给 锐意坦荡 发送悄悄话 锐意坦荡 的个人群组 (0 bytes) () 10/17/2015 postreply 04:14:45

加跟帖:

  • 笔名:      密码: 保持登录状态一个月,直到我退出登录。
  • 标题:
  • 内容(可选项): [所见即所得|预览模式] [HTML源代码] [如何上传图片] [怎样发视频] [如何贴音乐]
回到顶部