Dim Sum palace, 金满庭

来源: 2023-09-16 18:18:27 [] [旧帖] [给我悄悄话] 本文已被阅读: 次 (0 bytes)

所有跟帖: 

不是的,是2街,53附近的,叫稻香点心防 -米奇的厨房- 给 米奇的厨房 发送悄悄话 米奇的厨房 的博客首页 (0 bytes) () 09/16/2023 postreply 18:32:19

这店挺好的 -Vaseline123- 给 Vaseline123 发送悄悄话 (0 bytes) () 09/16/2023 postreply 18:33:57

加跟帖:

  • 标题:
  • 内容(可选项): [所见即所得|预览模式] [HTML源代码] [如何上传图片] [怎样发视频] [如何贴音乐]