“AI拒签”?加拿大采用新科技,6000人入境被拒,不少华人中招,美国其实早已采用?

来源: 2023-09-12 14:05:47 [] [旧帖] [给我悄悄话] 本文已被阅读: 次 (2749 bytes)

加跟帖:

  • 标题:
  • 内容(可选项): [所见即所得|预览模式] [HTML源代码] [如何上传图片] [怎样发视频] [如何贴音乐]