Sparent, 一元錢店卖菜?什么烂菜?你熟悉的很啊

来源: 2019-02-09 13:52:35 [] [旧帖] [给我悄悄话] 本文已被阅读: 次 (0 bytes)

所有跟帖: 

我没买过。我得问你,味道怎么样?有没有发霉? -sparent- 给 sparent 发送悄悄话 sparent 的个人群组 (92 bytes) () 02/09/2019 postreply 14:00:28

你其码见过,一元店常客?我可连见没见过。而且我同样尊重去一元店的,你不是自封高尚吗? -qing_us- 给 qing_us 发送悄悄话 qing_us 的个人群组 (0 bytes) () 02/10/2019 postreply 10:34:56

加跟帖:

  • 笔名:      密码: 保持登录状态一个月,直到我退出登录。
  • 标题:
  • 内容(可选项): [所见即所得|预览模式] [HTML源代码] [如何上传图片] [怎样发视频] [如何贴音乐]
回到顶部