bacon先煎熟了再包?

来源: 2018-06-12 14:43:23 [] [博客] [旧帖] [给我悄悄话] 本文已被阅读: 次 (0 bytes)

所有跟帖: 

没煎,头天晚上用佐料喂了味,放冰箱,第二天包的。米也没炒,嫌麻烦。估计用香菇海米炒了,更香。 -妈妈MiYa_863- 给 妈妈MiYa_863 发送悄悄话 妈妈MiYa_863 的个人群组 (0 bytes) () 06/12/2018 postreply 14:46:45

加跟帖:

  • 笔名:      密码: 保持登录状态一个月,直到我退出登录。
  • 标题:
  • 内容(可选项): [所见即所得|预览模式] [HTML源代码] [如何上传图片] [怎样发视频] [如何贴音乐]
回到顶部