racist!

来源: 2018-01-12 14:00:46 [] [旧帖] [给我悄悄话] 本文已被阅读: 次 (0 bytes)

所有跟帖: 

那么川普更是了。 -柠檬椰子汁- 给 柠檬椰子汁 发送悄悄话 柠檬椰子汁 的博客首页 柠檬椰子汁 的个人群组 (0 bytes) () 01/12/2018 postreply 14:02:59

哈哈哈哈, 对待穆斯林应该有区别! -rourou777- 给 rourou777 发送悄悄话 rourou777 的个人群组 (0 bytes) () 01/12/2018 postreply 14:08:34

加跟帖:

  • 笔名:      密码: 保持登录状态一个月,直到我退出登录。
  • 标题:
  • 内容(可选项): [所见即所得|预览模式] [HTML源代码] [如何上传图片] [怎样发视频] [如何贴音乐]
回到顶部